Nejdůležitější změny pro pracovní agentury od 1.1.2024

Od 1. 1. 2024 začala platit novela zák. o zaměstnanosti č. 408/2023. Jedná se o nejvýznamnější změnu od roku 2017. Podstatně mění a upravuje fungování pracovní agentur na českém trhu. Shrnuli jsme pro Vás ty nejdůležitější změny pro pracovní agentury, na které je třeba se připravit a povinnosti, které je nutné splnit.

  1. Agenda pracovních agentur, jejich registrace, kontroly, změny a další přešla z Úřadu práce ČR – Generálního ředitelství pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Veškerá řízení, která tedy doposud probíhala u ÚP nyní dokončuje MPSV a nová řízení už přímo zahajuje MPSV. Stejně tak i oznamovací povinnosti agentur se již budou plnit k MPSV.

  2. Nová úprava „nelegální práce“. Tato kontroverzní novela nyní uvádí, že pro posouzení, zda se jedná o nelegální práci již není podstatná délka jejího výkonu. Toto je v rozporu s rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu, který judikoval, že jedním ze znaků práce závislé je její soustavnost. Jak se bude nyní vyvíjet rozhodovací praxe soudů – inspektoráty práce v tom zřejmě zaujmou pozici MPSV –  je tedy otázkou.

  3. Došlo k navýšení kauce pracovních agentur na 1 milion Kč. Stávající agentury budou povinny doplnit kauci do této výše ve lhůtě 90 dnů ode dne nabytí účinnosti novely, tedy od 1.1.2024. Zatím není zřejmé, kam mají agentury doplatek kauce zaslat. Dle informací poskytnutých od MPSV bude číslo účtu a další informace k zaslání doplatku kauce uvedeny na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/-/povoleni-zprostredkovani-zamestnani v následujících dnech. Pokud nebude kauce dorovnána ve lhůtě, licence zaniká.

  4. Stávající agentury jsou povinny doložit svou bezdlužnost u 1) OSSZ, 2) zdravotní pojišťovny, 3) finančního úřadu, 4) celního úřadu. Opět ve lhůtě 90 dnů ode dne účinnosti novely a opět nesplněním této povinnosti licence zanikne. Na toto důrazně varujeme, nelze to opominout. Získání bezdlužnosti může trvat i vícero týdnů.

  5. Žádost o prodloužení licence bude nyní možné podat nejpozději měsíc před koncem licence na dobu určitou. Při marném zmeškání této lhůty nepůjde již licenci na neurčito získat. Nadále platí, že žádost nelze podat dříve než 3 měsíce před koncem licence na dobu určitou.

  6. Informační povinnost dle §87 ZoZ – hlášení nástupu cizince do zaměstnání atd. bude zaměstnavatel povinen doručit pouze dálkovým přístupem datovou zprávou do datové schránky určené Úřadem práce nebo využitím informačního systému podle specifikace komunikace a ve formátu, s obsahem a strukturou stanovenou ministerstvem. Zde hrozí, že za nesplnění v předepsané formě bude možno licenci odebrat.

  7. V případě, že agentura přijde o licenci, bude mít její jednatel stopku na 3 roky na to být jednatelem v jiné pracovní agentuře. Platí i na působení v agentuře v době spáchání přestupku dle §63 odst. 2 ZoZ.

  8. Nové důvody pro odebrání licence agentuře jsou při porušení zákazu diskriminace, či nezajištění rovného zacházení dle zák. o zaměstnanosti a opakovaném neposkytnutí součinnosti orgánům inspekce práce při kontrole.

  9. Nově bude vyžadováno, aby agentura měla po celou dobu trvání licence řádně označena sídlo i prostory. Za porušení opět hrozí odejmutí licence.

  10. Po agentuře práce se bude vyžadovat, aby po dobu svého působení byla bezdlužná – toto je velmi špatně definováno – nicméně se uvádí, že agentura nesmí mít nedoplatky u 1) OSSZ, 2) zdravotní pojišťovny, 3) finančního úřadu, 4) celního úřadu po dobu trvání platnosti povolení.

  11. Nově budou agentury sdělovat v rámci plnění informační povinnosti vůči MPSV též identifikaci uživatele, ke kterému byli její zaměstnanci dočasně přiděleni a počet těchto přidělených zaměstnanců ke každému uživateli.

  12. Mění se podmínky dočasného přidělení, kdy nyní nebude možné dočasné přidělení ukončit ze strany uživatele prakticky obratem, nýbrž nejdříve 14 dní po doručení jednostranného prohlášení uživatele zaměstnanci.

Zároveň v novele zákoníku práce vzniká nový druh ručení, kdy uživatel bude ručit za mzdy agenturních zaměstnanců.

Pokud máte za to, že tyto změny přesahují smysl a význam jednotlivých povinností pracovních agentur a státem chráněných zájmů, naprosto s Vámi souhlasíme. Navýšení kauce, bezdlužnost po celou dobu trvání licence, hlášení vašich obchodních partnerů a objem zakázek, odebírání licencí za drobná pochybení, to vše by mělo být řádně posouzeno co do ústavněprávního přesahu a je na agenturách, zda se budou tomuto aktivně bránit, či nikoliv.

V případě, že budete potřebovat pomoc např. s vyřízením bezdlužností, či konzultovat Vaši situaci, jsme tu pro Vás.

Připravili pro Vás 5.1.2024 Mgr. Jaroslav Zeman a Bc. Jan Zeman