Kdo je odpovědný zástupce

Zatímco fyzická osoba musí splňovat podmínky odborné způsobilosti přímo, právnická osoba tyto předpoklady plní prostřednictvím osoby odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je tedy konkrétní fyzická osoba garantující, že právnická osoba splňuje odbornostní předpoklady pro výkon zprostředkování zaměstnání (může jí být uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání). 

Tato fyzická osoba může být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby a nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání jako fyzická osoba. Tuto funkci je třeba mít zajištěnou po celou dobu platnosti povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Odpovědný zástupce nepřebírá žádnou finanční ani právní odpovědnost za fungování agentury a nehrozí mu žádné peněžité sankce v případě, že se agentura dostane do finančních potíží.

Jaké konkrétní předpoklady musí fyzická osoba splňovat pro výkon funkce odpovědného zástupce?

Podmínkou výkonu funkce odpovědného zástupce je dosažení věku 18 let, plná svéprávnost, bezúhonnost, odborná způsobilost a bydliště na území České republiky 

(a rovněž skutečnost, že fyzická osoba v posledních 3 letech nevykonávala funkci odpovědného zástupce u právnické osoby, statutárního orgánu nebo orgánu právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání z důvodů podle § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo § 63 odst. 3, a to v době, kdy u této právnické osoby nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly k odejmutí tohoto povolení).

Co je odborná způsobilost a jak se dokládá? 

Odborná způsobilost je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro výkon funkce odpovědného zástupce. Odborná způsobilost má dvě základní složky – dosažený stupeň vzdělání a odbornou praxi. Minimální stupeň vzdělání je úplné střední s maturitou. Je tedy třeba doložit ověřenou kopii nebo opis maturitního vysvědčení, Více případně vysokoškolského diplomu. Pokud osoba získala své vzdělání v zahraničí, musí doložit též doklad o uznání (nostrifikaci) tohoto zahraničního vzdělání (v případě vysokoškolského vzdělání vystavuje veřejná vysoká škola v České republice a v případě středoškolského vzdělání krajský úřad / Magistrát hl. m. Prahy). 

Vedle toho je třeba doložit ověřené kopie nebo opisy dokladů, kterými osoba prokáže výkon odborné praxe (pokud je praxe vykonána na území České republiky nebo na území států mimo Evropskou unii / Evropský hospodářský prostor a Švýcarska, v jiném případě je třeba předložit rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace (dále jen „UOK“) – viz dále. 

Jak konkrétně se výkon odborné praxe dokládá? 

Základním formálním předpokladem je, že předkládané doklady jsou ve formě ověřených kopií či ověřených opisů.

Samotný proces posouzení výkonu odborné praxe je komplexní a individuální proces, který nelze vymezit taxativním výčtem konkrétních dokladů. Je vždy na žadateli, aby doložil takové doklady, kterými prokáže osobní a soustavný výkon činností v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, případně ve zprostředkování zaměstnání obecně.

Jedním z konkrétních vodítek při posuzování odborné praxe je její délka – středoškolák s maturitou musí prokázat praxi v délce trvání 5 let a vysokoškolák prokazuje praxi dvouletou (obor studia není pro posouzení odborné způsobilosti rozhodný). Důležitým faktorem pro posouzení této otázky je, jaký obor / jaké obory, ve kterém/kterých má být zprostředkování zaměstnávání povoleno, označí žadatel v žádosti – v takovém případě musí odbornou praxi prokázat v každém z nich. Vedle toho může žádat oborové zaměření „bez omezení“. V tom případě však dokládá praxi jako zprostředkovatel zaměstnání v prostředí Úřadu práce České republiky nebo agentury práce.

Nejčastějším typem dokladu o odborné praxi je například pracovní smlouva a další doklad, kterým je doložena délka praxe (např. dohoda o skončení pracovního poměru, zápočtové listy, případně potvrzení o trvání zaměstnání). Jako výkon odborné praxe může být případně posouzen výkon konkrétní živnosti fyzickou osobou.

Posouzení odborné praxe je vždy velmi individuální proces, a proto vám doporučujeme, abyste nás v případě nejasností požádali o konzultaci v konkrétní věci.

UOK je samostatným rozhodnutím o odborné způsobilosti, a to pro skupinu osob, které získaly odbornou způsobilost v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (úřad práce posuzuje pouze odbornou praxi vykonanou na území České republiky a států mimo EU/EHP a Švýcarské konfederace). Rozhodnutí vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí a vede o něm samostatné správní řízení. Pokud žádající fyzická osoba nebo navrhovaný odpovědný zástupce vykonali odbornou praxi na území jiného členského státu EU/EHP nebo Švýcarské konfederace, musí nejdříve podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákona o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů požádat ministerstvo o vydání rozhodnutí o UOK.