Poplatky

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se za vydání každého povolení ke zprostředkování zaměstnání hradí správní poplatek podle položky 9 písm. d) až f) části I sazebníku uvedeného v příloze výše uvedeného zákona, a to úhradou na účet Úřadu práce České republiky.

Výše správních poplatků uvedených v části I přílohy, v položce 9 písm. d) až f) činí:

  • Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzických osob pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení - 25.000 Kč

  • Vydání opakovaného povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzických osob pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení - 15.000 Kč

  • Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání spočívající ve vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, a v poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí - 5.000 Kč

Pojištění

Fyzické či právnické osoby vykonávající zprostředkovatelskou činnost dle ust. §14 odst. 1) písm. b) výše uvedeného zákona jsou povinny se dle ust. §58a tohoto zákona pojistit do dvou měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí.

Doba platnosti povolení

  • na dobu neurčitou podle § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • na dobu 3 let podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti