Novinky v zákoníku práce od 1. července 2019

03.07.2019

1. července vstoupila v platnost novela zákoníku práce. Od roku 2006 se jedná o nejvýraznější změny v legislativě. Většina změn, výjma změn u dovolených, je platná již od 1.7. 2019. Jedná se o změny jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. 

1) Dočasné přidělení zaměstnance

Nejpodstatnější změnou je právo přidělit dočasně svého zaměstnance k jinému zaměstnavateli (mimo agenturu práce) už měsíc poté, co u ní začal pracovat. Doposud to bylo až po době šesti měsíců.

2) Sdílené pracovní místo

Vzniklo pro zajištění větší flexibility práce a díky poptávce firem po zaměstnancích. Zavedení možnosti sdíleného pracovního místa spočívá v tom, že se mohou např. dva a více zaměstnanců dělit o jedno pracovní místo. Zaměstnanci si sami rozvrhují pracovní dobu tak, aby jim vyhovovala a umožňovala jim vést také rodinný život nebo se dále vzdělávat, např. s pomocí rekvalifikačních kurzů.

3) Doručování písemností

Novinkou zákoníku práce je doručování písemností zaměstnavatele do vlastních rukou zaměstnance primárně na pracovišti. Pokud to nebude možné, je oprávněn zaslat písemnost poštou, přičemž lhůta pro vyzvednutí zásilky na poště je nově 15 kalendářních dnů. Doručování na pracovišti má celý proces zasílání dokumentů, jako jsou např. výpověď z pracovního poměru či dodatek k pracovní smlouvě apod., výrazně urychlit a zjednodušit.

Nedojde-li k doručení písemnosti předáním na pracovišti, ani skrze poštu, tak zaměstnavatel uvědomí svého zaměstnance, že mu pošta nemohla být doručena a že má povinnost si ji vyzvednout do 15 kalendářních dnů na pobočce pošty, kde byla zásilka uložena. Při nevyzvednutí písemnosti se zákonem považuje za doručenou od posledního dne této lhůty, tedy od 15. dne. To stejné se uvádí v novele i při doručování jakýchkoliv dokumentů zaměstnancem zaměstnavateli.

4) Návrat do práce po rodičovské dovolené

Zaměstnanec má nyní právo na zařazení na původní práci a pracoviště (tzv. na stejnou židli) po návratu z rodičovské dovolené. Dříve tomu tak bylo pouze po návratu z mateřské dovolené. Rodič, který využívá rodičovskou dovolenou tak nemusí mít strach z návratu do práce.

5) Dohoda o práci

Novela mění i úpravu pracovní doby, její evidenci, dobu odpočinku a nárok na zákonnou bezpečnostní přestávku. Zaručená mzda se nyní vztahuje i na dohody.

6) Dovolená

Od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost nový koncept dovolené, ta se bude nově počítat z týdenní pracovní doby zaměstnance. Nárok na dovolenou se tak bude počítat hodinově. Největší změny se budou týkat zaměstnanců s kratší pracovní dobou, dovolená se bude počítat podle skutečně odpracovaných hodin. Počet odpracovaných hodin se bude násobit počtem týdnů dovolené, tzn., že zaměstnanci, kteří týdně odpracují méně než 40 hodin, budou mít nárok na kratší dovolenou. Tyto změny platí pro zaměstnance, kteří u téhož zaměstnavatele odpracovali nepřetržitě 52 týdnů. Na přesčasy přitom nebude brán zřetel.

Také se budou změny týkat převedení dovolené z jednoho kalendářního roku do druhého. Ty nebudou nově tak přísné, stačí, aby zaměstnanec podal písemnou žádost o převedení dovolené, kde uvede důvod žádosti.

V případě potrestání zaměstnance z důvodu neomluvené absence v práci se bude penalizace vypočítávat na základě hodin místo dní. Počet hodin tak bude zaměstnanci odečten od počtu hodin, které měl odpracovat. Od toho se pak bude odvíjet nárok na dovolenou.

7) Minimální a zaručená mzda

Podle nových pravidel je povinností zaměstnavatele doplatit zaměstnanci mzdu, která nedosáhne na výši minimální mzdy. Stejné pravidlo platí i pro zaručenou mzdu, ta je odstupňována dle složitosti práce a dělí se do několika tříd. Nejnižší zaručená mzda je ve stejné výši jako minimální mzda. Do obou mezd se nezapočítávají práce o víkendech či svátcích a přesčasy.

Od července se také jinak vypočítává čistá mzda, ta nepatrně stoupne. Povinné placení pojistného za zaměstnance, které hradí zaměstnavatel, kleslo o 0,2 %.

8) Potvrzení o zaměstnání

Nově zákoník práce ukládá povinnost zaměstnavateli vystavit potvrzení o zaměstnání při rozvázání pracovního poměru pouze zaměstnanci, který se účastnil nemocenského pojištění. To znamená, že jejich finanční ohodnocení přesahovalo 10.000 Kč měsíčně.

9) Nemocenská od prvního dne

Největší změnou pro zaměstnance je zrušení karenční doby. Od 1. července platí, že budou zaměstnanci dostávat nemocenskou již od prvního dne nemoci. Podle odborů tak náklady zaplatí především zaměstnavatelé, jelikož stát proplácí dávky ze státního systému nemocenského pojištění až od 15. dne. Přitom zaměstnavatel je ten, kdo prvních 14 dní nemoci poskytuje zaměstnanci náhradu výdělku.